F.C. DYNAMO BEERVELDE

• We rekenen op alle clubleden, ouders en supporters om mee toezicht te houden op de naleving van dit huishoudelijk reglement.
• Het gaat om het tonen van RESPECT voor zichzelf, elkaar en de club.
1. Algemeen
• De spelers, de ouders en de trainers nemen kennis van dit reglement. Als bewijs van de kennisgeving wordt een document ondertekend voor “gelezen en goedgekeurd”.
2. Terreinen + kleedkamers
• De kleedkamers moeten veegschoon achtergelaten worden.
• Voetbalschoenen worden niet meegenomen onder de douches!
• Men deponeert vuilnis in de daarvoor voorziene vuilbakken, en laat het niet rondslingeren op de terreinen.
3. Roken
• Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club. Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van spelers.
4. Alcohol
• Geen enkele jeugdspeler drinkt alcohol op onze club of op bezoek bij een andere club.
• Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen alcohol.
5. Drugs
• Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, wordt gemeld aan de ouders en de politie en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan
een definitieve verwijdering inhouden.
6. Diefstal
• Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie verwittigd. Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt tot een definitieve verwijdering uit de club.
• Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
7. Tegenpartij en medespelers
• Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en tegenstrevers is uit den boze. Pestgedrag en/of uitlachen worden niet getolereerd.
• Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd moet worden vervangen.
• Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbalbewegingen, enz..) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.
8. De scheidsrechter
• Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is uit den boze voor zowel trainer, spelers als afgevaardigden.
• Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet worden vervangen.
• Bij de keuring van de schoenen en na elke wedstrijd krijgt de scheidsrechter van iedereen een hand.
9. De training
• Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip.
• Alle spelers geven de trainer een hand.
• Iedereen verzamelt op de door de trainer afgesproken plek.
• Na de training wordt het veld opgeruimd en gaat ook iedereen in groep terug naar de kleedkamer.
• Douchen na een sportinspanning is aan te raden!
10. De wedstrijd
• Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de officiële clubtraining.
• Piercings, oorbellen en andere zichtbare vastzittende juwelen zijn niet toegelaten in de officiële outfit.
• De trainer en de afgevaardigde krijgen een hand.
• Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het
veld te gaan.
• Een 5- en 6-jarige kan door 1 persoon bijgestaan worden bij het wassen en kleden.
• Ouders zijn hopelijk enthousiaste supporters maar geen coach. Enkel de trainer geeft aanwijzingen voor, tijdens en na de wedstrijd. Bij aanhoudend storend gedrag van een ouder
moet de speler vervangen worden. De ouders blijven achter de omheining of koord en mogen het terrein niet betreden.
• Het betalen van een jeugdspeler voor zijn sportieve prestaties ( premie voor doelpunten, enz..) is verboden.
• Douchen na de wedstrijd is verplicht!
• Na de wedstrijd wordt de kleedkamer na 25 minuten leeg en proper achtergelaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!
• Iedereen gaat naar huis in de clubtraining en t-shirt van dit seizoen! Niet in andere kledij.
11. Ongeval – blessure
• Het ongevallenformulier moet, samen met een klever van het ziekenfonds zo spoedig mogelijk aan de gerechtigd correspondent Roger Deschamps overhandigd worden. Dit kan door het in de kantine af te geven aan Rene en Julia.
• De kinesist van de club is BVBA Van Avermaet-De Croock. Gelegen te Haenhoutstraat 120, 9070 Destelbergen.
12. Afwezigheid
• Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer (voor spelers) of de jeugdcoördinator (voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.
• Niet verwittigen getuigt van weinig respect, kan worden geïnterpreteerd als onverantwoord en kan aanleiding geven tot niet deelname aan wedstrijden of tornooien.
13. Gebruik sociale media
• Dynamo Beervelde heeft geen probleem met het gebruik van sociale media indien ze op een positieve en constructieve manier ten behoeve van de club worden ingezet.
• Als bestuur verwachten wij van onze trainers, begeleiders en bestuurders (in essentie alle vrijwilligers rondom de club) dat sociale media uitsluitend in een positieve wijze zullen
worden gebruikt. Ze mogen daarom niet gebruikt worden om meningen/kritiek te ventileren over en op trainers, bestuursleden, spelers, enz…, maar ook niet over/op derden (scheidsrechters, clubs etc).
• Een goed en verantwoord gebruik van sociale media kan bijdragen aan een positief imago van onze club. De al goede sfeer zal hierdoor gewaarborgd blijven. Het verkeerd en
onverantwoord gebruik van sociale media kan echter onbedoelde en soms zelfs negatieve gevolgen met zich mee brengen.
• Verspreid daarom geen vertrouwelijke info. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn voorlopige teamindelingen of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken tussen
trainers/leiders en spelers/ouders.
• Respecteer de privacy van anderen. Meng je niet in online gesprekken en (forum) discussies waarbij onze leden met naam en/of foto betrokken zijn, zonder hun uitdrukkelijke
toestemming.
• Denk na voor je reageert. Teksten op internet en gestuurd via sociale media kunnen anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld. Denk daarom na over wat je over jezelf en anderen op
internet zet. Besloten sociale media bestaan niet, op internet is alles openbaar.
• Tijdens wedstrijden is het gebruik van sociale media door spelers, trainers en begeleiding die actief met de wedstrijd bezig zijn niet toegestaan. Het leidt af en heeft geen verdere
toegevoegde waarde voor het spel.
• Indien er onverhoopt situaties ontstaan waarin er, volgens Dynamo Beervelde, misbruik is gemaakt en de normen en waarden van onze club niet worden gevolgd, kan er tot een
sanctie worden overgegaan.
14. Klachten
• Klachten van spelers of ouders kunnen niet tijdens of na de wedstrijden besproken worden.
• Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak besproken worden met de trainer voor of na een training en met de verplichte aanwezigheid van iemand van de sportieve cel.
15. Sancties
• Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.
• Voorbeelden van positieve straffen: het kuisen van de kleedkamers, het wassen van de ballen, het fluiten van een wedstrijd, …
• Herhaaldelijke overtredingen, het weigeren van opgelegde sancties en alle drugsdelicten of diefstal leiden tot een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club.
• Beslissingen om iemand tijdelijk of definitief te verwijderen worden genomen in het bestuur, na consultatie van de betrokkenen.

Get in touch:

Copyright @ All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren